Voorwaarden

Algemene voorwaarden passiefhuismarkt.nl

 

Versie geldig vanaf: 24 december 2009

 

Preambule

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website van passiefhuismarkt.nl. passiefhuismarkt.nl dient als een laagdrempelig platform waar Adverteerders Producten kunnen plaatsen en waar Kopers contact kunnen leggen met Adverteerders. passiefhuismarkt.nl handelt enkel als de tussenpersoon tussen de Adverteerder en Koper en is derhalve geen partij bij eventuele overeenkomsten of anderszins tussen Kopers en Adverteerders die ontstaan via het gebruik van de website van passiefhuismarkt.nl. Zowel de Adverteerder als de Koper, vrijwaart passiefhuismarkt.nl van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke.

 

Artikel 1 Definities

 • 1.1 passiefhuismarkt.nl: de eenmanszaak, passiefhuismarkt.nl, statutair gevestigd te Harderwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 08211261.
 • 1.2 Koper: een natuurlijk of rechtspersoon die via de website van passiefhuismarkt.nl Producten van een Adverteerder kan bekijken.
 • 1.3 Adverteerder: een natuurlijk of rechtspersoon die, al dan niet betaald, op de website van passiefhuismarkt.nl een Product plaatst of adverteert.
 • 1.4 Website van passiefhuismarkt.nl: de website van passiefhuismarkt.nl te bereiken via http://www.passiefhuismarkt.nl/.
 • 1.5 Product: een via de website van passiefhuismarkt.nl onder de aandacht gebracht goed, zaak of dienst, welke de Adverteerder aanbiedt.

 

Artikel 2 Algemene bepalingen

 • 2.1 De Adverteerder kan geen rechten ontlenen aan het feit dat passiefhuismarkt.nl deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.
 • 2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten (op afstand) tussen passiefhuismarkt.nl en de Adverteerder.
 • 2.3 De eventueel door de Adverteerder gehanteerde inkoop voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met passiefhuismarkt.nl.
 • 2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 • 2.5 In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.
 • 2.6 De inhoud van deze site evenals de inhoud van alle andere uitingen van passiefhuismarkt.nl op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. passiefhuismarkt.nl kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. passiefhuismarkt.nl is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.
 • 2.7 passiefhuismarkt.nl behoudt het recht om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien passiefhuismarkt.nl overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de Adverteerder hier twee maanden voorafgaand van op de hoogte. Het staat de Adverteerder vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van nieuwe voorwaarden.

 

Artikel 3 Prijzen

 • 3.1 De door passiefhuismarkt.nl gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en andere belastingen van overheidswege.
 • 3.2 Alle door passiefhuismarkt.nl gedane opgaven van specificaties en/of andere aanduidingen van producten en diensten zijn met zorg gedaan. passiefhuismarkt.nl kan echter niet instaan dat zich ter zake geen afwijkingen kunnen voordoen.

 

Artikel 4 Tot stand komen van een overeenkomst

 • 4.1 Overeenkomsten tussen passiefhuismarkt.nl en een Adverteerder komen tot stand nadat de Adverteerder een door passiefhuismarkt.nl uitgevaardigd aanbod heeft aanvaard en passiefhuismarkt.nl akkoord is gegaan met deze aanvaarding.
 • 4.2 passiefhuismarkt.nl is uitdrukkelijk geen partij bij eventuele overeenkomsten of anderszins tussen Kopers en Adverteerders die ontstaan via het gebruik van de website van passiefhuismarkt.nl.
 • 4.3 Een door passiefhuismarkt.nl gezonden factuur staat gelijk aan een aanvaarding. Indien de Adverteerder tegen de hoogte van de factuur wenst te protesteren, dient dit schriftelijk en binnen vijf werkdagen te worden gedaan.
 • 4.4 Indien passiefhuismarkt.nl niet alle verzochte gegevens van de Adverteerder ter hand gesteld krijgt, die passiefhuismarkt.nl nodig acht voor het uitvoeren van de overeenkomst, staat het passiefhuismarkt.nl vrij om naar eigen inzicht te oordelen om de te verrichten overeenkomst uit te voeren of te weigeren.
 • 4.5 Indien passiefhuismarkt.nl besluit de overeenkomst ten uitvoer te brengen, ondanks het feit dat de Adverteerder niet alle verzochte gegevens verstrekt heeft aan passiefhuismarkt.nl, betaalt de Adverteerder een vergoeding aan passiefhuismarkt.nl voor de extra werkzaamheden die deze tekortkoming oplevert. Dit geschiedt op basis van de door passiefhuismarkt.nl gehanteerde tarieven.

 

Artikel 5 Intellectueel eigendom

 • 5.1 De inhoud van de Website van passiefhuismarkt.nl, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van passiefhuismarkt.nl en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van passiefhuismarkt.nl.
 • 5.2 Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door passiefhuismarkt.nl ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van passiefhuismarkt.nl.

Artikel 6 Algemene verplichtingen Adverteerder

 • 6.1 De Adverteerder dient zorg te dragen dat alle informatie waar passiefhuismarkt.nl om verzoekt voor het aanmaken van een lidmaatschap volledig, juist en actueel is.
 • 6.2 De Adverteerder dient eventuele wijzigingen in zijn gegevens direct aan passiefhuismarkt.nl te melden.
 • 6.3 Indien passiefhuismarkt.nl aansprakelijk wordt gesteld voor schade die mogelijk is ontstaan doordat de Adverteerder verkeerde gegevens aan passiefhuismarkt.nl heeft verstrekt is de Adverteerder er toe gehouden passiefhuismarkt.nl te compenseren voor de geleden schade.
 • 6.4 passiefhuismarkt.nl heeft altijd het recht om zonder opgaaf van redenen een Adverteerder geen lidmaatschap te verlenen. Tevens is passiefhuismarkt.nl gerechtigd het lidmaatschap van de Adverteerder te ontbinden indien de Adverteerder zich niet houdt aan door passiefhuismarkt.nl verstrekte aanwijzingen of indien de Adverteerder zich niet gedraagt conform de in deze algemene voorwaarden neergelegde bepalingen.
 • 6.5 Het lidmaatschap van de Adverteerder kan niet overgaan op een andere natuurlijke- of rechtspersoon, tenzij passiefhuismarkt.nl hier uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven.
 • 6.6 De Adverteerder dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien de Adverteerder deze verplichting niet nakomt, is passiefhuismarkt.nl gerechtigd het lidmaatschap van de Adverteerder op te schorten of te beëindigen, zonder dat passiefhuismarkt.nl daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens de Adverteerder.
 • 6.7 passiefhuismarkt.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor eventueel door de Adverteerder gedane ongepaste/aanstootgevende/onethische/racistische etc. mededelingen op enig onderdeel van de Website van passiefhuismarkt.nl. passiefhuismarkt.nl behoudt het recht voor om deze mededelingen te verwijderen van de Website.
 • 6.8 De Adverteerder dient eveneens in overeenstemming te handelen met de door passiefhuismarkt.nl neergelegde regels en overige aanwijzingen die niet in deze voorwaarden zijn neergelegd, maar op enige andere wijze aan de Adverteerder wordt medegedeeld.
 • 6.9 De Adverteerder dient zelf zorg te dragen voor het naar behoren laten functioneren van zijn hardware en software configuratie evenals eventueel benodigde randapparatuur en internetverbinding, die nodig zijn om toegang te krijgen tot de website van passiefhuismarkt.nl.

 

Artikel 7 Aanvullende verplichtingen voor Adverteerders

 • 7.1 Het is mogelijk om naast Producten ook advertenties te plaatsen op de Website van passiefhuismarkt.nl. De Adverteerder kan alleen via een Adverteerders abonnement advertenties plaatsen op de website van passiefhuismarkt.nl. Een Adverteerders abonnement kan worden verkregen door een op de website van passiefhuismarkt.nl te bepalen wijze.
 • 7.2 De Adverteerder dient nimmer advertenties te plaatsen of Producten aan te bieden waarvan de Adverteerder zich op grond van de wet, verkeersopvatting of goede zeden dient te onthouden.
 • 7.3 Het is de Adverteerder in ieder geval verboden om advertenties te plaatsen wanneer de inhoud hiervan:
 • Aanstootgevend, obsceen of beledigend zijn
 • Onjuist en/of misleidend zijn
 • 7.4 Wanneer de Adverteerder zich niet heeft gehouden aan hetgeen bepaald in de artikelen 7.2 tot en met 7.3 vrijwaart de Adverteerder passiefhuismarkt.nl tegen alle aanspraken op schadevergoeding van derden en Kopers die gebaseerd zijn op het overtreden van hetgeen bepaald is in deze artikelen. De Adverteerder is aansprakelijk voor alle kosten van verweer die terzake doorpassiefhuismarkt.nl moeten worden gemaakt.
 • 7.5 passiefhuismarkt.nl heeft het recht om advertenties aan te passen (indien mogelijk), te verwijderen en en/of hyperlinks te verwijderen zonder opgaaf van reden. passiefhuismarkt.nl zal hiertoe overgaan wanneer is gehandeld in strijd met de in artikel 7.2 tot en met 7.3 neergelegde bepalingen. Indien een advertentie (vroegtijdig) ongedaan wordt gemaakt vindt, ongeacht de reden daarvan, geen restitutie plaats van de (eventueel) reeds aan passiefhuismarkt.nl gedane betaling(en);
 • 7.6 De Adverteerder dient passiefhuismarkt.nl tijdig op de hoogte stellen indien in een advertentie aangeboden Product niet meer beschikbaar is. passiefhuismarkt.nl zal de advertentie vervolgens verwijderen of wijzigen.
 • 7.7 Door het plaatsen van een advertentie geeft de Adverteerder passiefhuismarkt.nl toestemming de informatie over het betreffende Product te plaatsen op of te verspreiden op de website van passiefhuismarkt.nl.

 

Artikel 8 Prijs & Betaling

 • 8.1 Facturering geschied in beginsel via e-mail tenzij anders is aangegeven door passiefhuismarkt.nl.
 • 8.2 Betaling dient te geschiedden via een passiefhuismarkt.nl te bepalen wijze.
 • 8.3 Alle door passiefhuismarkt.nl verstuurde facturen hebben een betalingstermijn van veertien dagen.
 • 8.4 Indien door toedoen van de Adverteerder, passiefhuismarkt.nl niet tijdig de haar uit hoofde van de overeenkomst toekomende bedragen ontvangt, is passiefhuismarkt.nl gerechtigd de dienstverlening aan de Adverteerder te staken tot het moment waarop de Adverteerder wel voldoet aan de betalingsverplichtingen als bepaald in dit artikel.
 • 8.5 Het uit artikel 8.4 voortvloeiend recht om de dienstverlening aan de Adverteerder te staken ontstaat pas nadat passiefhuismarkt.nl de Adverteerder twee keer heeft geïnformeerd over haar tekortkoming en de mogelijkheid heeft geboden om alsnog de betaling te doen geschieden. Indien de Adverteerder vijf werkdagen, nadat zij voor de tweede keer is geïnformeerd van haar tekortkoming, niet aan haar betalingsverplichting heeft voldoen is onverlet hetgeen bepaald in artikel 8.4 van toepassing.
 • 8.6 Indien passiefhuismarkt.nl de dienstverlening staakt als omschreven in artikel 8.4 is de Adverteerder in verzuim. De Adverteerder is dan over het verschuldigde een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2 % per jaar. Tevens is de Adverteerder alsdan incassokosten verschuldigd. Deze bedragen in beginsel 15% over het door de Adverteerder verschuldigde met een minimum van honderdvijftig Euro.
 • 8.7 Indien passiefhuismarkt.nl kosten heeft moeten maken, welke kosten passiefhuismarkt.nl in redelijkheid kon maken, die uitgaan boven de in het artikel 8.6 weergegeven incassokosten, dient de Adverteerder ook deze kosten aan passiefhuismarkt.nl te betalen.
 • 8.8 In geval passiefhuismarkt.nl om welke reden ook een onjuist bedrag ontvangt van de Adverteerder, heeft de Adverteerder haar (wettelijk) recht om deze betaling te storneren. Dit ontslaat de Adverteerder niet van haar in dit artikel gestelde betalingsverplichting.

 

Artikel 9 Overmacht

 

 • 9.1 passiefhuismarkt.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Adverteerder indien passiefhuismarkt.nl daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 • 9.2 passiefhuismarkt.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van zestig dagen, is zowel de Adverteerder als passiefhuismarkt.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 • 10.1 passiefhuismarkt.nl functioneert als een platform en biedt slechts technische ondersteuning aan Adverteerders die via passiefhuismarkt.nl Kopers willen benaderen. passiefhuismarkt.nl is nadrukkelijk niet betrokken bij enige eventuele overeenkomsten of anderszins tussen een Koper en een Adverteerder. Wanneer afspraken tussen een Koper en een Adverteerder niet worden nageleefd door één van de partijen dan kan passiefhuismarkt.nl hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld. De Adverteerders zijn zelf verantwoordelijk voor het nakomen van alle wettelijke verplichtingen die bij het sluiten van een overeenkomst van toepassing zijn.
 • 10.2 De aansprakelijkheid van passiefhuismarkt.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien passiefhuismarkt.nl een advertentie van een Adverteerder niet naar behoren weergeeft. De Adverteerder dient dan passiefhuismarkt.nl onmiddellijk en naar behoren schriftelijk in gebreke stellen, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en passiefhuismarkt.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.
 • 10.3 passiefhuismarkt.nl is niet verantwoordelijk voor onjuiste of onvolledig weergegeven gegevens op de website van passiefhuismarkt.nl.
 • 10.4 Mocht passiefhuismarkt.nl aansprakelijk worden gesteld dan is de aansprakelijkheid van passiefhuismarkt.nl beperkt tot het bedrag beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • 10.5 Eventuele aanspraken van de Adverteerder op schadevergoeding jegens passiefhuismarkt.nl kunnen alleen betrekking hebben op eventuele directe schade die de Adverteerder heeft geleden door toedoen van een door de passiefhuismarkt.nl geleverde dienst, tenzij de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van passiefhuismarkt.nl, zijn directie en/of leidinggevend personeel.
 • 10.6 Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van passiefhuismarkt.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan passiefhuismarkt.nl toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Adverteerder aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
 • 10.7 De Adverteerder is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups van (data)gegevens, de Adverteerder vrijwaart passiefhuismarkt.nl van aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het verlies van (data)gegevens.
 • 10.8 passiefhuismarkt.nl is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • 10.9 Indien via de website passiefhuismarkt.nl wordt doorverwezen middels een hyperlink naar een website van derden is passiefhuismarkt.nl op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van en de inhoud van de desbetreffende website.
 • 10.10 Bij het gebruik van websites zoals bedoeld in punt 10.9 zijn de gebruiksvoorwaarden cq. privacyregels van de desbetreffende website van toepassing.
 • 10.11 passiefhuismarkt.nl behoudt het recht om Adverteerders uit te sluiten van elk gebruik van de website van passiefhuismarkt.nl indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of deze algemene voorwaarden.
 • 10.12 Bij een uitsluiting zoals aangegeven onder punt 10.11 heeft passiefhuismarkt.nl het recht om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.
 • 10.13 In het geval dat de overeenkomst tussen de Adverteerder en passiefhuismarkt.nl tijdens een reeds tot stand gekomen overeenkomst wordt ontbonden. Dan heeft de Adverteerder recht op restitutie van haar betaling voor de periode waarin de Adverteerder geen gebruik kan maken van de diensten van passiefhuismarkt.nl.
 • 10.14 passiefhuismarkt.nl is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan de Adverteerder verschuldigd te zijn.
 • 10.15 Men moet rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Dit gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie. passiefhuismarkt.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. passiefhuismarkt.nl is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht & geschillen

 • 11.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij passiefhuismarkt.nl partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 • 11.2 De Adverteerder en passiefhuismarkt.nl zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]